Sıkça Sorulan Sorular

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nedir? 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,En az sekiz yıllık ilköğretim,yada ortokul,lise veya dengi okul mezunu olmak,18 yaşını doldurmuş olmak,Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,Kamu haklarından yasaklı olmamak,Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,
· Silahlı özel güvenlik eğitimi için gereken belgeler nelerdir? 

Silahlı eğitim almak için aranan şartlarda en az lise mezunu ve 21 yaşını doldurma zorunluluğu vardır. Bu şartlardan herhangi birini taşımayan biri silahlı eğitim alamaz silahsız eğitim alabilir. Kursa kayıt için istenen belgeler:
1-Nüfus cüzdan fotokopisi ( 2 Adet ) 
2-Diploma fotokopisi veya önlisans/lisans okuduğuna dair öğrenim belgesi ( 1 Adet )
3-İki adet kolye ve küpesiz vesikalık fotoğraf ( Erkek adaylar için sakalsız ve kravatlı olması gerekmektedir  )
4-Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR ibareli sağlık raporu fotokopisi kurslara kayıt için yeterlidir.
Kurslar tamamlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açılacak olan merkezi sınavlara girecek olan kursiyer sınavdan geçer not alırsa,kurs verilen eğitim kurumu tarafından hazırlanacak olan sertifikayı ve emniyet müdürlüğünün (özel güvenlik şube) istemiş olduğu belgelerle özel güvenlik şubeye teslim ettiklerinde beş yıl geçerli valilik onaylı özel güvenlik görevlisi kimlik kartları verilecektir.

·Silahsız özel güvenlik eğitimi için gereken belgeler nelerdir?Silahsız eğitim almak için aranan  şartlarda en az ortaokul ( en az sekiz yıl okumuş ve mezun olmak ) ve 18 yaşını doldurma zorunluğu vardır. Bu şartları taşıyan birisi silahsız eğitim alabilir. Kursa kayıt için istenen belgeler :
1-Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( 2Adet) 
2-Diploma fotokopisi veya lise okuduğuna dair öğrenim belgesi (1adet)
3-İki adet biometrik fotoğraf.
4-Devlet Hastanelerinden alınmış ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR ibareli sağlık raporu fotokopisi kursa kayıt için yeterlidir.
Kurslar tamamlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açılacak olan merkezi sınavlara girecek olan kursiyer sınavdan geçer not alırsa,kurs verilen eğitim kurumu tarafından hazırlanacak sertifikayı ve emniyet müdürlüğünün (özel güvenlik şube) istemiş olduğu belgelerle özel güvenlik şubeye teslim ettiklerinde beş yıl geçerli valilik onaylı özel güvenlik görevlisi kimlik kartları verilecektir.

 
·Ortaokul mezunları özel güvenlik eğitiminden yararlanabilir mi?

Evet ortaokul mezunları da silahsız olarak özel güvenlik eğitimi alabilirler ve özel güvenlik görevlisi olarak . Toplam 10 ders ve 100 saatlik bir eğitim alabilmektedirler.
·5188 sayılı kanunda değişiklik yapan ve Resmi Gazetede 27.04.2005 tarihinde yayınlanan 5335 nolu kanundaki ilgili maddeler nelerdir?

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 23.3.2005
Resmi Gazetede yayınlanma tarihi:27.04.2005

MADDE 23.- 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin ikinci cümlesinde geçen “vali” ibaresi “valilik” olarak değiştirilmiştir.
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna “Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.” cümlesi ile aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir.
Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.
c) 10 uncu maddesinin (b) bendi “Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.” şeklinde değiştirilmiştir.
d) 11 inci maddesinin beşinci fıkrası “Genel kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.
e) e) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.” cümlesi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasına “belirlenmesine” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere” ibaresi eklenmiştir.
f) 28 inci maddesi “Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri 1.1.2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde değiştirilmiştir.
g) Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2.- 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte istihdam edilmekte olan özel güvenlik görevlileri için lise mezunu olma şartı aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce alınmış alarm izleme kurma ve işletme yeterlilik belgeleri geçerlidir.
GEREKÇE :

Değişiklik teklifi ile çerçeve maddeye a,c,e,f bentleri ile bir geçici madde eklenmektedir. Bu yapılan ilavelerin gerekçeleri aşağıda açıklanmaktadır:
a) Özellikle büyük illerde, geçici ve acil hallerde söz konusu iznin bizzat validen alınması sıkıntı yaratmaktadır. Bu gibi hallerde valinin yetki devrinde bulunabilmesine böylece imkan sağlanmaktadır.
c) Görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimliklerinin belli bir sürede ilgili kişi, kurum ve kuruluşa da bir aylık süre içinde bildirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
e) Özel güvenliği sağlanan kurumlarda hizmetin devamını sağlamak amacıyla, yeterli imkanın bulunduğu yerlerde, özel güvenlik kurumlarına bu eğitimi ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde verme imkanı getirilmektedir.
f) Özel güvenlik görevlilerinin sertifika sınavlarında görevlendirileceklere ücret ödenebilmesine imkan sağlanmaktadır.
Geçici madde 2 : Daha önce izinle kurulmakta olan alarm izleme merkezleri 5188 sayılı Kanununda yer almadığından bu eksiklik giderilmektedir.
·Yazılı ve uygulama imtihanlarının detayları nelerdir? 

1-Yazılı imtihan için adaylar kendilerine bildirilen imtihan merkezlerinde belirtilen saatten en geç bir saat önce hazır bulunacaklardır.
2-Adayların gireceği imtihan merkezleri imtihandan önce belli olacaktır.
3-Sınav merkezlerine ucu açık iki kurşun kalem,uygun silgi ve kalemtraşla gitmek gereklidir.
4-Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması,adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır.
Sınavlar A ve B diye adlandırılan aynı soruları içeren fakat diziliş sıraları farklı olan iki ayrı soru kitabında toplanılmıştır. Yanyana oturan adaylara A ve B soru kitapları ve cevap anahtarları dağıtılıp sınav sonu toplanacaktır.
5-Yazılı sınav silahsız eğitim alanlar için 100 sorudan oluşmaktadır ve imtihan süresi 120 dakikadır.Silahlı eğitim alanlar için 125 soru sorulmakta ve imtihan süresi 150 dakikadır.İlave sorulan 25 soru silah bilgisi ile ilgili sorulardır ve her doğru cevap iki puandır.Yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir.Silahsız eğitim alanlar soruların en az 60 tanesini doğru olarak cevaplaması gereklidir.
6-Sınava girerken adayın yanında sınava giriş belgesi,nüfus cüzdanı veya ehliyet bulunacaktır.Sınava kesinlikle cep telefonu getirilmeyecektir.
7-Silah bilgisi için yapılacak imtihanlar en az iki gün sürecektir.Adaylara hangi gün poligonda olmaları duyurulacaktır.
8-Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış on puan olarak değerlendirilecektir.Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150,atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir.Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 adet sorudanen az 50 puan almak zorunludur.Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az yetmiş olması gereklidir ki ortalama puan 60 ve üstü olsun,aksi halde başarısız olunacaktır.
9-Atış sırasında eğitim kurumlarının silahları kullanılacaktır.Silah almayan eğitim kurumları bir sonraki sınava katılamayacaktır.
10-Sınavların değerlendirme sonuçları internetten yayınlanacaktır.
ÖNEMLİ NOT:TC Kimlik numaralarını yanlış kodlayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Tüm adaylara olarak başarılar diliyoruz. 
·KAVGADAN DOLAYI 21 GÜN HAPİS CEZASI ALDIM ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLABİLİRMİYİM?

 Aşağıda kanunda belirtilen şartlar geçerlidir,bu maddeye göre sertifika almanız mümkündür.Saygılarımızla
“Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,” 
·100 saatlik eğitimi bitirdim şimdi silahlıya çevirmek istiyorum bu 20 saatlik eğitimi daha önce aldığım kurumda mı yoksa istediğim eğitim kurumundan alabilir miyim? 

Silahsız sertifika almış iseniz Silahlı eğitiminizi istediğiniz Eğitim Kurumundan alabilirsiniz. 
·Özel güvenlik eğitim için standart boy-kilo şartı var mı?

Özel Güvenlik için standart boy-kilo şartı yoktur.
·Başka şirketten aldığım sertifikayla başka şirkette görev yapabilir miyim?

Sertifikanızı özel güvenlik kimlik kartınıza çevirdiğinizde Türkiye’nin her yerinde istediğiniz şirkette görev yapabilirsiniz
·Valiliğin vermiş olduğu geçerli sertifika beş yıldan sonra ne olacak?
5 yılın sonunda sadece yenileme eğitim alarak sertifikanızı/ÖGG kartınızın süresini 5 yıl süre için uzatabileceksiniz. Heryıl eğitim almanıza gerek yoktur sertifikanız da yada özel güvenlik kimlik kartınız da yazan geçerlilik süresi bitimine 1yıl kala yenileme eğitimi alabilir 6 ay kala mutlaka yenileme yapmış olmanız gerekmektedir.
·Özel güvenlik yenileme eğitimi nasıl olacak .Kişi sadece eğitim mi alacak yoksa eğitim aldıktan sonrada tekrar sınava girecek mi?

Özel Güvenlik Sertifikası alındığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.Beş yılın sonunda silahsız 50 silahlı 60 saatlik yenileme eğitimine ve eğitim sonrası İçişleri Bakanlığının açmış olduğu özel güvenlik sınavına girmek zorunludur. Sınavın amacı yenileme eğitiminizin aldığınızı ve eğitimin ne derece başarılı olduğunu ölçmektir ve bilgilerinizi tazelemektir o yüzden sınavda kalmak yoktur.
·Silahlı özel güvenlik sınavına girdikten sonra silah sorularında ve atış da başarısız oldum fakat silahsız güvenlik sorularından en az 60 puan aldım ve basarılı oldum bundan sonra ne yapmalıyım? 

Yazılı sınavlar silahsızlar ve silahlılar için 100 adet orta sınav sorusu bulunmaktadır. Bu sorulardan en az 60 doğru cevap vermeniz gerekmektedir. Her bir soru 1 puandır yanlış doğruyu götürmez. Silahlılar bu sorulardan sonra her birisi 2 puan değerinde 25 Adet sorudan sınava devam edeceklerdir. Daha sonra ki günlerde de her birisi 10puan değerinde 5 Adet atıştan silah atış sınavına gireceklerdir.  100 sorudan en az 60 puan ve üzeri aldıysanız (silahlı veya silahsız farketmez ) silahsız olarak sertifikanız çıkacaktır. Silahlı adaylar eğer silah soruları ve atış sınavından ortalama en az 60 puan alırlar ise silahlı olarak sınavı başarı ile geçmiş sayılacaklardır. Silahsız adaylar 60 puan ve üzeri aldı iseler silahsız olarak sertifikaları çıkacaktır. Silahlı adaylar 100 soruluk sınavdan 60 puan altı aldı iseler başarısız sayılacaklardır. üzeri aldıysanız ve silah soru ve atış sınavından da 60 ın altında bi puan aldıysanız bi sonraki sınavda sadece silah bölümünden sınava girebilirsiniz. 
·Gözlük kullanmak, miyop ne kadar etki eder sertifika alabilir miyim?

Sağlık raporu alırken göz muayenesinden geçiyorsunuz. Muayene esnasında doktor gözle ilgili olarak olumsuz bi rapor verir ise eğitim almanız birşey ifade etmeyecek olup özel güvenlik kimlik kartı da çıkmayacaktır. Doktorunuz herhangi bir sakınca görmez ve sağlam raporu verir ise eğitim almanızda ve eğitiminden sonra ki aşamalarda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız…
·Sılahlı sınavında 25 soru var bu soruların kacta kacını dogru yapmak zorundayız?

Silah imtihanı yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamalı bir imtihandır.25 sorunun her bir sorusu 2 puan değerindedir toplam puan karşılığı 50dir.5 adet atıştan hedefe tutan her merminin 10 puan olduğunu düşünürseniz silahlı kısmından alacağınız toplam puan 50 olduğunda yazılı imtihan olacağınız 100 sorudan oluşan ortak imtihandan minumum 60 puan almalısınız.
·Adli sicil kaydı olan bir kişi özel güvenlik olabilirmi.(ceza almış ama paraya çevrilmiş bu durum özel güvenlik olmamı engellermi?

Ceza paraya çevrildiğnde sonuçları ortadan kalkmaz.Bu durumda cezanızın niteliğini tam bilemediğimiz için net birşey söylememiz zordur.Kanunda belirtilen suçları içeriyorsa özel güvenlik görevlisi olamazsınız! Eğitim alabilirsiniz ancak özel güvenlik kimlik kartınız çıkmaz…